Executive Committee

Indra Kumar Basnet

President

Nara Bahadur Gurung

Vice President

Raksha Acharya

Secretary

Krishna Bahadur Pandey

Co-Treasurer

Kamali Kanta Neupane

Member

Priya Karki

Member

Toshal Pokharel

Member

Sangita Rai

Member